Υγρομόνωση - Στεγάνωση

Υπογείων

- Τσιμεντοειδή ενός συστατικού
- Τσιμεντοειδή δυο συστατικών
- Κρυσταλλικής δράσης
- Αποστραγγιστικές μεμβράνες
- Σωλήνες αποστράγγισης
- Γεωυφάσματα

Δωμάτων

- Τσιμεντοειδή δυο συστατικών
- Μονωτικά Πολυουρεθάνης
- Ασφαλτόπανα
- Ακρυλλικά, Ελαστομερή


Επιφανειών

- Αρμών πλακιδίων
- Αρμών πέτρινων κατασκευών

Σφράγγισης Αρμών

- Μαστίχες Πολυουρεθάνης

Μεμβράνες Κεραμοσκεπών

- Ασφαλτικές
- Αναπνέουσες

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες


Γεωυφάσματα